ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМА ЗА КОЛЕКТИВНО ФИНАНСИРАНЕ „SPOTI FINANCE PLACE“

Добре дошли на www.spotifinance.com и на интегрираната в него Платформа за колективно финансиране www.spotifinance.com

 

Моля, преди да започнете използването на интернет сайта и Платформата за колективно финансиране, прочетете внимателно настоящите Общи условия. Тези Общи условия представляват договор между Вас и Оператора на платформата за колективно финансиране, който Ви позволява да използвате услугите и функциите на сайта и Платформата, при условията по-долу. Съветваме Ви предварително да се запознаете и с Информацията за поверителност и защита на личните данни, чрез което ще се информирате относно процеса на обработване на Вашите лични данни.  

   1. Настоящите Общи условия регулират условията за използване на интернет сайта  www.spotifinance.com и интегрираната в него Платформа за колективно финансиране SPOTI FINANCE PLACE . Общите условия уреждат достъпа и начина за използване на интернет сайта и Платформата, функциите и услугите, предлагани на Платформата, процеса на регистрация и финансиране, правата и задълженията на страните, включително друга важна информация, уреждаща отношенията между Вас и Оператора на платформата за колективно финансиране. 
   2. Чрез посещението Ви на интернет сайта, включително използване на функциите и разглеждане на съдържанието му и/или чрез регистрацията на Потребителски акаунт в Платформата, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай че не сте съгласни с тези Общи условия, моля, напуснете интернет сайта и не използвайте услугите му. 
   3. Използваните в настоящите Общи условия думи и/или изрази, които започват с главна буква, включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число, ще имат значението, посочено в чл. 3 – Дефиниции, по-долу.
   4. Моля, обърнете внимание, че Платформата не предлага регулирани инвестиции. Към настоящия момент Операторът на Платформата не притежава лиценз за дейността си, издаден от Комисия за финансов надзор или от друг държавен орган, тъй като издаването на такъв лиценз не е предвидено в действащото законодателство.

Интернет сайта www.spotifinance.com и интегрираната в него Платформа за колективно финансиране SPOTI FINANCE PLACE са собственост и се управляват от следното юридическо лице: 

Търговско наименование (фирма):

СПОТИ ФАЙНЪНС АД

Регистър на вписване:

Търговски регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България;

Единен идентификационен номер (ЕИК):

206352462

Седалище и адрес на управление:

бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" № 111, ет. 1

Телефон за контакти:

Електронен адрес (имейл адрес):

office@spotifinance.com


По смисъла на настоящите Общи условия, изброените понятия са използвани със следното значение:

„Договор за заем“ и/или „Заем“

означава договор, съгласно който Инвеститор предоставя на Създател на проект договорена сума пари за договорен период от време, а Създателят на проекта поема безусловното задължение да изплати тази сума на Инвеститора заедно с натрупаната лихва, в съответствие с плана на погасителните вноски.

„Инвеститор“

означава физическо или юридическо лице, включително Потребител, което инвестира в Проекти, посредством Платформата за колективно финансиране, като предоставя заеми на Създатели на проекти.

„Заявка за участие“ и/или „Заявката“

означава всяко изявление, отправено чрез Платформата за колективно финансиране от потенциален Инвеститор до Създателя на проект, с което той заявява, че приема Предложението  за колективно финансиране и желае да финансира конкретен Проект. С получаването на Заявката за участие се постига съгласие между Инвеститора и Създателя на Проекта за сключване на Договор за заем.

„Интернет сайта“

oзначава www.spotifinance.com, на който е интегриран Платформата за колективно финансиране;

„Клиент“

означава всеки потенциален или действителен Инвеститор или всеки Създател на проект, на който Операторът на платформата предоставя Услуги за колективно финансиране.

„Общи условия“ и/или „ОУ“

означава настоящите Общи условия и техните приложения, както и всички последващи изменения в тях, които са публикувани на интернет адрес: www.spotifinance.com;

„Оператор на платформа за колективно финансиране“,  „Операторът“ и/или „Ние“

означава СПОТИ ФАЙНЪНС ЕООД – собственик и оператор на Платформата за колективно финансиране.  Дружеството е доставчик на Услуги за колективно финансиране, като ги предоставя посредством Платформата.  

„Платформа за колективно финансиране“ и/или „Платформата“

означава настоящата Платформа SPOTI FINANCE PLACE която е онлайн информационна система и публично достъпна на интернет адрес: www.spotifinance.com;

„Потребител“

означава всяко физическо лице, което ползва услугите на Платформата за колективно финансиране, в това число разглежда и инвестира в Проекти, при условие че  действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

„Потребителски акаунт”

означава обособена част в Платформата, съдържаща лични данни на Инвеститора, който предоставя пълен достъп до функционалността на Платформата. 

„Предложение за колективно финансиране“ и/или „Предложението“

означава всяко съобщение от Оператора на платформата за колективно финансиране, в качеството му на пълномощник на Създателя на проект, отправено от името и за сметка на Създателя под всякаква форма и чрез всякакви средства, с което се представя достатъчно информация относно условията по предложението и предлагания Проект, така че да се способства даден Инвеститор да инвестира в Проект за колективно финансиране;

„Проект“

означава проект за развитие на конкретен недвижим имот/и, включващо осъществяване на една или повече стопански дейности, включително проектиране, строителство, ремонт, обзавеждане, управление, поддръжка и други, за който се търси колективно финансиране чрез Платформата.

„Създател на проект“

означава физическо или юридическо лице, което е създало Проект и търси колективно финансиране чрез Платформата;

Услуги за колективно финансиране

означава срещането на интересите на Създателите на проекти и Инвеститорите за финансиране на Проекти посредством Платформата за колективно финансиране, включително публикуване и предоставяне на информация за Проекти, улесняване на сключването на Договори за заем и всяка друга свързана услуга, предлагана от Платформата;

 1. Информация относно услугите, предлагани от Платформата за колективно финансиране.

  1. Операторът на платформата за колективно финансиране предоставя Услуги за колективно финансиране на своите Клиенти, посредством онлайн информационна система или т.нар. Платформа за колективно финансиране. Платформата за колективно финансиране предоставя възможност за представяне на Проекти за развитие на недвижими имоти, създадени от Създатели на проекти, съответно предлага възможност на Инвеститорите да участват във финансирането на конкретен проект, като им отправя Предложения за колективно финансиране.
 1. Физически или юридически лица, които желаят да публикуват на Платформата свой Проект за развитие на недвижим имот и съответно да търсят колективно финансиране за него от Инвеститори, представят Проекта на Оператора. Операторът разглежда и оценява конкретния Проект, съответно одобрява или отказва да одобри Проекта за колективно финансиране. При одобрение, Операторът и Създателят на проект сключват договор, с който уреждат отношенията между тях. Одобрените Проекти се публикуват на Платформата за колективно финансиране от Оператора на Платформата.
 2. Проектите за развитие на недвижими имоти се организират и управляват от техните Създатели. Отговорност за създаването, управлението, съдържанието и предоставянето на необходимата информация на Инвеститорите се носи от Създателите на проекти. Операторът на Платформата извършва проверка по формални критерии относно наличие на необходимата информация за конкретен Проект, но не носи отговорност за истинност, валидност, пълнота и изчерпателност на информацията, предоставена от Създателите на проекти. Операторът на Платформата не е длъжен да извършва задълбочена проверка на точността, актуалността или икономическата обоснованост на тази информация.
 3. Операторът на платформата за колективно финансиране, в качеството си на пълномощник на Създателя на проект, отправя от името и за сметка на Създателя на проект, Предложения за колективно финансиране и възможност на Инвеститорите да инвестират в конкретен Проект, като заявят участие в колективното финансиране чрез подаване на Заявка за участие, по реда и при условията на чл. 11 от настоящите ОУ. 
 4. Отношенията по предоставянето на финансиране за конкретен Проект се уреждат чрез отделен Договор за заем, който се сключва между Инвеститора и Създателя на Проект. Операторът на Платформата не е страна по такъв Договор за заем. Операторът на Платформата единствено опосредява договорните отношения между Създателите на Проекти и Инвеститорите, включително като среща интересите им и улеснява сключването на Договорите за заем. Операторът не контролира и не оказва влияние върху осъществяването на предлаган чрез Платформата Проект, нито гарантира успешното му приключване. Ако счита за необходимо, всеки Инвеститор следва да се консултира със свои юридически, данъчни и финансови съветници относно представляващите интерес Проекти.
   1. С посещението си на интернет сайта www.spotifinance.com и с използването на някоя от неговите функционалности, включително разглеждане на неговото съдържание, с използването на всяко негово меню, категория, секция или друго подобно, Вие предоставяте вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите Общи условия и се задължавате да ги спазвате. 
   2. С попълването на електронната форма за регистрация, с отбелязване на полето „Запознат съм и съм съгласен с Общите условия за използване на платформата и с Информацията за поверителност и защита на личните данни“ и чрез натискане на виртуалния бутон на Платформата - „Регистрация“, Вие извършвате изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларирате, че сте запознати с настоящите Общи условия, съгласявате се с тях и се задължавате да ги спазвате. Операторът на платформата изпраща потвърждение за успешна регистрация на посочения от Вас електронен (имейл) адрес. С получаването на потвърждението на електронния Ви адрес, договорът за използване на платформата между Вас и Оператора на платформата се счита сключен и настоящите Общи условия започват да се прилагат. 
   3. Операторът има право по собствена преценка и по всяко време да изменя настоящите Общи условия. Изменените Общи условия се публикуват от Оператора на интернет сайта на Платформата. Операторът на Платформата уведомя регистрираните Инвеститори по електронен път на посочените от тях електронни (имейл) адреси, в 7 (седем) дневен срок от публикуване на изменените Общи условия. 
   4. В случай че не сте съгласни с изменените Общи условия, Вие имате право да се откажете от договора. За да се възползвате от тази възможност, в 1-месечен срок от получаване на съобщението по чл. 5.3, Вие следва да изпратите уведомление до електронния (имейл) адрес на Оператора, посочен в чл. 2 от настоящите ОУ, с което да го уведомите за желанието си за отказ от договора. След получаване на Вашето уведомление, Операторът на платформата прекратява достъпа Ви до Платформата и може да изтрие Потребителския Ви акаунт. В случай че за Операторът на платформата съществува законово задължение да съхранява определена информация, свързана с Вас, то той съхранява тази информация до изтичането на законово определения срок. Ако не сте упражнили правото си на отказ в горепосочения едномесечен срок, изменените Общи условия се прилагат за Вас.
   5. В случай че имате валидни договорни отношения със Създател на проект, вследствие на сключен Договор за заем, то прекратяването на настоящия договор, не прекратява заемните Ви правоотношения със Създателя на проект.  
   6. В случай че изменението на ОУ се налага поради разпореждане или указание на компетентен орган на власт, то правилото на чл. 5.4 не се прилага. 
   1. Регистрация като Инвеститор е позволено на дееспособни физически лица, навършили 18-годишна възраст, които са граждани на Европейския съюз, граждани на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и всички други граждани, които притежават валиден официален документ, издаден от компетентен орган на власт, даващ им право да пребивават на територия на държава – членка на Европейския съюз. Регистрацията като Инвеститор е позволена и на юридически лица, надлежно учредени и валидно съществуващи, съгласно законодателството на държава – членка на Европейския съюз, на страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария.
   2. При регистрация на Инвеститор - физическо лице, той предоставя на Оператора на Платформата следната информация: (а) имена; (б) електронна поща (имейл адрес); (в) телефон; (г) гражданство; (д) държава на пребиваване; (е) данни за сферата си на работа и образованието си, както и друга информация, поискана от Оператора.
 1. разбира, че потенциалната му инвестиция в Проект е свързана със значими рискове (включително от загуба на цялата инвестиция), като преди подаване на Заявката за участие ще прецени внимателно рисковете и при нужда ще потърси експертен съвет; 
 2. при регистрацията и след това ще предоставя на Оператора вярна, актуална и пълна информация, включително, но не само при подаването на Заявка за участие относно притежаваните знания и опит в финансирането и за неговото финансово и имуществено състояние;
 3. е наясно, че Операторът единствено администрира Платформата и не носи никаква отговорност за извършените чрез Платформата инвестиции, включително че дадените в заем финансови средства могат да не бъдат върнати на Инвеститорите, поради финансови трудности на Създателите на Проекти или други причини, за които единствено Създателите са отговорни;
 4. за Инвеститор юридическо лице - инвестицията не нарушава приложимите към него закони, договори и вътрешни актове, съответно  инвестицията е надлежно овластена от органите на юридическото лице и  неговия законен представител действа в рамките на правомощията си, включително като извършва регистрация и подава Инвестиционни заявки от името и за сметка на юридическото лице; 
 5. в случай че даде изричното си съгласие, Инвеститорът се съгласява  да получава маркетингови съобщения и маркетингова информация, свързана с Предложения за колективно финансиране на Проекти. 
   1. Подаването на Заявка за участие е възможно само след като Инвеститорът се е регистрирал на Платформата. След регистрацията се създава Потребителски акаунт, който е достъпен за Инвеститора чрез посоченото от него потребителско име и парола. Инвеститорът има право само на един Потребителски акаунт. Потребителският акаунт е непрехвърлим.
   2. В периода на ползване на Платформата, Инвеститорът са задължава да осигури, че цялата предоставена на Оператора информация (в процеса на регистрация и след това) е вярна и пълна. В случай на промяна на данните, Инвеститорът следва да уведоми Оператора незабавно. При неизпълнение на това задължение, достъпът на Инвеститора до Платформата може да бъде прекратен.
   3. Инвеститорът е изцяло отговорен за всички свои действия, извършени на Платформата и чрез Потребителския му акаунт. Инвеститорът се задължава да осигури, че неговата парола за Потребителският му акаунт в Платформата няма да бъде предоставяна на трети лица. При съмнения за злоупотреба на Потребителски акаунт от трети лица, Инвеститорът е длъжен да уведоми незабавно Оператора.
  1. Всеки Инвеститор има правото да се откаже от Договора за ползване на Платформата и да поиска прекратяване на регистрацията си и деактивиране на профила си по всяко време, като изпрати искането си до електронния адрес (имейл) на Оператора.
  2. Инвеститор, който е Потребител по смисъла на Закона за защита на потребителя и на настоящите ОУ, има право на отказ от Договора за заем при условия, предвидени в него, а при липса на такива, при условията на чл. 11 от настоящите ОУ.


   1. Цялата комуникация между Оператора на Платформата и Инвеститора ще се осъществява изключително по електронен път чрез Платформата или чрез електронните адреси (имейли), освен ако друго е изрично предвидено в тези Общи условия или се изисква от закона.
   2. Операторът на Платформата отговаря на несложни въпроси на Инвеститори, относно предлаган чрез Платформата Проект, въз основа на предварителна информация, предоставена му от Създателя на Проекта. Операторът изпраща въпроси, за които няма информация, до Създателя и следи за получаването на своевременен отговор. Операторът не носи отговорност и няма задължение да проверява верността и изчерпателността на отговорите на тези въпроси.
   1. Финансирането чрез Платформата е свързано с правни, финансови и данъчни рискове и може да доведе до загуба на цялата инвестирана сума. Предоставената чрез Платформата информация не представлява съвет или препоръка за финансиране от Оператора. Инвеститорът сключва Договор за заем изцяло по свое собствено решение и на своя отговорност.
   2. Операторът настоятелно препоръчва на Инвеститорите да се запознаят внимателно с предоставената от Създателя на Проекта информация и в частност с предупрежденията за рисковете при финансиране.
   3. Инвеститорите следва критично да преценяват потенциалната си инвестиция, съобразявайки собствените си инвестиционни цели и финансово състояние. Ако не са сигурни дали е добре да инвестират чрез Платформата, лицата следва да потърсят експертен съвет. При всички случаи, Инвеститорите следва да могат да приемат загуба на инвестираната сума, без това са се отрази съществено на финансовото им състояние.
   4. Инвестиционните предложения на Платформата (т.е. предлаганите Проекти) са адресирани изключително до Инвеститори, които имат достатъчен опит и знания за да разберат рисковете, съпътстващи предлаганите инвестиции и да вземат инвестиционно решение на своя отговорност.
   5. Операторът на Платформата предоставя на Инвеститорите информация за основните рискове, свързани с предлаганите инвестиции. Създателите предоставят, на своя отговорност, информация за специфичните рискове, свързани с финансиране в предлаганите от тях Проекти.
   6. Прогнози и информация за очаквани финансови резултати, предоставени от Създателите на Проекти не са обвързващи и не се проверяват от Оператора. Няма гаранция, че печалби от предходни години ще бъдат реализирани в бъдеще.
   7. Операторът не предоставя правен, финансов, данъчен или инвестиционен съвет за инвестициите, извършвани чрез Платформата. Операторът единствено проверява предоставяната от Създателя на Проект информация по формални критерии. Операторът не прави никаква лична препоръка до Инвеститорите за финансиране чрез Платформата на база проучване на персоналните обстоятелства, касаещи отделния Инвеститор.
   8. Операторът не преценява кредитоспособността на Създателите на Проекти и не поема отговорност за представената от тях информация, в частност за нейната коректност, пълнота и актуалност. Предоставяните предупреждения за рискове не могат да заменят експертния съвет, ползването на какъвто Операторът настоятелно препоръчва на Инвеститорите.
   9. Служителите на Оператора не са оправомощени да правят собствени изявления пред Инвеститорите, които се различават по същество от предоставената от създателите на Проекти информация. Единствено информацията от Създателите на Проекти е меродавна за Инвеститорите. 
  1. Инвеститорът има възможността да се информира посредством Платформата за това какво представлява тя, за нейният Оператор, предлаганите Проекти и техните Създатели.
  2. Преди да инвестирате в предлаган Проект (т.е. да сключите Договор за заем със Създателя на Проекта), Вие следва внимателно да се запознаете с предоставената от Създателя информация за Проекта и да прецените внимателно свързаните с финансиране в Проекта рискове.
  3. Преди да подадете Заявка за участие, ние ще Ви зададем допълнителни въпроси, свързани с това дали разбирате рисковете при финансиране чрез Платформата и доколко е разумна такава инвестиция, с оглед на финансовото Ви положение. Ако от Вашите отговори направим извод, че не е подходящо за Вас да инвестирате чрез Платформата, ние ще Ви отправим предупреждение за това.
  4. Чрез натискане на създадения за тази цел виртуален бутон „Инвестирай“, Инвеститорът подава Заявка за участие към Създателя, като с получаването й, е постигнато съгласие относно условията на Договор за заем между Инвеститора и Създателя, който се сключва при условията на чл. 11.5 и чл. 11.8. Операторът на Платформата, в качеството си на пълномощник на Създателя, приема от негово име и за негова сметка Заявката, като изпраща съобщение до електронната поща на Инвеститора, с което го уведомява за приетата Заявка и прилага горепосочения договор. Операторът на Платформата уведомява Създателя на Проекта за постъпилата Заявка, като му изпраща съобщение до електронната поща.
  5. Договорът за заем се сключва, при условие че обявеният минимален размер, набран чрез колективното финансиране, е заявен изцяло. В случай че сумите, които Инвеститорите желаят да инвестират в определен Проект надвишават търсеният размер на финансиране, Заявките се удовлетворяват по реда на постъпването им. Операторът уведомява Инвеститора, чиято Заявка не може да бъде удовлетворена изцяло.
  6. Инвеститорите се уведомяват чрез съобщение до електронните им пощи (имейли):

(а) че са подадени Заявки, удовлетворяващи търсеният минимален размер финансиране по чл. 11.5 или

(б) че в определеният срок не са постъпили Заявки в размер на търсената от Създателя на Проекта сума. 

 1. В случай че в първоначално определеният срок за колективно финансиране не е набран търсеният минимален размер на финансиране по чл. 11.5, Създателят на проект има право да определи допълнителен срок за набиране на частта, която е останала незаявена, като отправи чрез Платформата Предложения за колективно инвестиране към вече заявилите участие Инвеститори, към други потенциални Инвеститори или да реши самостоятелно да дофинансира Проекта.
 2. В срок до 5 (пет) работни дни от датата на уведомлението по чл. 11.6 (а), Инвеститорите следва да предадат на Създателя на проекта договорената сума пари. Предаването на заемните суми се извършва чрез нареждане на банков превод до банковата сметка на Създателя на проект. Създателят на проект има право да откаже банков превод, получен след изтичане на 10 (десет) работни дни от датата на уведомлението по чл. 11.6 (а), като върне получените средства на закъснелия Инвеститор, без ненужно забавяне, но не по-късно от 3 (три) работни дни. С връщането на получените средства, Договорът за заем между тях се прекратява.
 3. Договорът за заем се счита сключен с получаването на заемната сума по банкова сметка на Създателя на проекта.
 4. Инвеститор, който e физическо лице и използва Платформата извън своята търговска или професионална дейност (Потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и тези ОУ) има право да се откаже от Договора за заем в срок от 14 (четиринадесет) дни от неговото сключване. За да се възползва от това право, Инвеститорът следва да изпрати до електронния адрес (имейла) на Създателя на проект, попълнен формуляр за отказ от договора, съгласно Приложение № 1 от настоящите ОУ или друго подобно съобщение със сходно съдържание. В този случай Създателят на Проекта следва да върне на Инвеститора получения заем без неоправдано забавяне, но не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Инвеститора да се откаже от Договора за заем.
 5. Ако в резултат на един или повече откази по чл. 11.10 заявеният минимален размер финансиране, обявен, съгласно чл. 11.6 (а), спадне с повече от 10 (десет) процента, Създателят на проекта има право да упражни чл. 11.7, като определи срок за допълнително финансиране, който не може да бъде повече от 40 работни дни. В случай че Създателят на проект не се възползва от правото си по чл. 11.7 или в допълнително определения срок не успее да събере размера на финансиране, съответстващ на направените откази по чл. 11.10, то Създателят на проекта уведомява Оператора на Платформата и всеки Инвеститор по електронните им пощи, че финансирането е неуспешно. При неуспешно финансиране, Създателят на проекта следва да върне получените от Инвеститорите средства без неоправдано забавяне, но не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на уведомлението по електронната поща. 
 6. Извън случая по чл. 11.11, в 30-дневен срок от датата на уведомлението по чл. 11.6 (а), Създателят на проекта уведомява чрез Платформата за успешното финансиране на Проект и за получения му размер чрез сключените Договори за заем.
   1. Регистрацията на Платформата, поддържането на Потребителския акаунт и използването на Платформата от Инвеститорите е безплатно.
   2. Операторът получава възнаграждение от Създателите на Проекти, определено в сключените с тях договори.
  1. Инвеститорът има следните права: 
 1. да разглежда информацията и съдържанието, поместено на интернет сайта и на Платформата, включително да отправя въпроси и да получава допълнителна информация от Оператора на Платформата или Създателят на Проекта, при спазване изискванията на настоящите Общи условия и на приложимото законодателство. 
 2. да се регистрира, да създаде Потребителски акаунт и да ползва безплатно функционалностите и услугите на Платформата, при спазване изискванията на настоящите Общи условия и на приложимото законодателство. 
 3. да подава Инвестиционни заявки, да отпуска заеми на Създатели на проекти, чрез сключване на Договори за заем и да получава плащания от Създатели на проекти, при условията, уговорени в отделните договори за заем.  
 4. да прекрати използването на предоставяните от Платформата Услуги, като деактивира и изтрие Потребителския си акаунт или ако няма такава функционалност на Платформата да изпрати имейл до Оператора с искане за деактивиране и изтриване на Потребителския акаунт. От момента на изтриване на акаунта, договорът между страните се счита за автоматично прекратен, а Операторът спира достъпа на съответния Инвеститор до Потребителския му акаунт и може да изтрие информацията, съдържаща се на сървърите му, когато не съществува законово задължение за съхранение на определена информация за определен срок. Инвеститорът има право да се  откаже от Договора за използване на Платформата и/или от Договора за заем, по реда и при условията на настоящите ОУ, посочени по-горе.
 1.  Инвеститорът има следните задължения:

 1. да осигури необходимите му за ползването на предоставяните от Оператора на Платформата Услуги, крайни устройства за достъп до Интернет, съответните софтуерни приложения и достъп до Интернет (достъпът до интернет е платена услуга, за която Инвеститорът ще дължи суми на съответния интернет доставчик);

 1. да поддържат и актуализират постоянно и своевременно информацията, предоставената в процеса на Регистрация, през целия период на ползване на Платформата; 

 1. да уведомява незабавно Оператора за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на Услугите;

 1. да съхраняват и да не предават или разкриват пред трети лица данните за достъпа до техния Потребителски акаунт, като приемат, че при съмнение за осъществена подозрителна активност през техния акаунт или неоторизиран достъп до последния, следва да уведомят възможно най-бързо Оператора чрез изпращане на съобщение до електронния адрес, посочен в чл. 2 от настоящите ОУ. 

 1. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия, а именно действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, включително, но не само: изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL); препълване на каналите (FLOOD); използване методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание ("POP-UP", "BLIND LINK" и др.); получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK); извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK); изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;

 1. да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от Оператора Услуги чрез прихващане и използване на чужди лични данни (потребителски имена, електронни пощи, пароли и др.) или каквито и да било други методи, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на Платформата, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди електронни пощенски кутии, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните Услуги;

 1. няма право да копира, разпространява или използва по друг начин, без разрешение на Оператора, съдържанието и програмния код на интернет сайта и/или Платформата, публикуваните там текстове, изображения, видео, снимки и др., в противен случаи Инвеститорът дължи на Оператора обезщетение за причинените на последния вреди, загуби и пропуснати ползи.  1. Операторът на Платформата има следните права: 
 1. да изпраща съобщения до Инвеститорите, с цел да ги уведоми за настъпването на важни събития, при изменение на настоящите Общи Условия, Информация за поверителност и защита на личните данни или друга вътрешна Политика на Оператора, както и с цел запознаване с нови Проекти за сделки с недвижими имоти, публикувани на Платформата; 
 2. Операторът си запазва правото да откаже регистрация и/или да деактивира Потребителски акаунт на Инвеститор, съответно си запазва правото да преустанови достъпа до Платформата и възможността за използване на същата, когато е налице основание за съответното действие, включително, но не само в следните случаи: налице са данни, че използването от съответния Инвеститор до Платформата е забранено от закона; налице е информация, че Инвеститорът е нарушил в миналото или нарушава към съответния момент настоящите Общи условия; както и по друга основателна причина по преценка на Оператора;
 3. да съхранява информацията от деактивирания/изтрития Потребителски акаунт за определен период от време в съответствие с приложимото законодателство, достатъчен да осигури възможност за предоставянето на тази информация при надлежно поискване. Информацията може да бъде ползвана само за разрешаване на правни спорове, при поискване от компетентни държавни органи, за предотвратяване на измами, за защита на Оператора от неправомерни действия и вреди, както и с цел спазване на приложимото законодателство и политиките за вътрешна информационна сигурност на Оператора.
 4. да публикуват на интернет сайта на Платформата всякакви рекламни материали, рекламни банери, рекламни препратки към интернет-страници на трети лица и друга информация от рекламен характер, като не носят отговорност за тяхното оригинално съдържание, характер и достоверност, в съответствие с приложимото българско законодателство и договорните отношения във връзка с конкретните рекламни публикации;
 5. да премахва съдържание, поместено на интернет сайта или на Платформата, което нарушава права на интелектуалната собственост на трети лица или което нарушава настоящите ОУ, приложимото законодателство или когато Операторът прецени, че то е грубо, неподходящо и нарушава етичните принципи и норми; 
 6. по всяко време да ограничи или преустанови достъпа до интернет сайта и Платформата, временно или постоянно, когато това е нужно за подобряване функционалностите на сайта, актуализации, профилактика, отстраняване на повреди и други причини;
 1.  Операторът на платформата има следните задължения: 

 1. да предостави на Клиентите си Услугите за колективно финансиране, посочени в настоящите ОУ и на интернет сайта. 

 1. Операторът ще полага усилия да осигури непрекъснато и безпроблемно функциониране на Платформата, в рамките на технически възможното и икономически оправданото. Операторът обаче не може да гарантира това. В частност, може да се наложи извършване на дейности по поддръжка или да настъпят събития извън контрола на Оператора, които да доведат до временна или постоянна невъзможност за функциониране на Платформата. Операторът си запазва правото да ограничи достъпа до Платформата по всяко време и доколкото е необходимо, например за отстраняване на авария. 

 

 1. в случай че Платформата е недостъпна и/или функционира непълно или неточно, Операторът поема ангажимента да организира своевременна работа по отстраняването на проблема и да полага всички разумни усилия да възстанови достъпа до Платформата във възможно най-кратки срокове;

 1. да осигурява съдействие, помощ и информация на Клиентите, включително да отговаря на техни запитвания и искания в разумен срок. 

 1. да разглежда и оценява всички постъпили Проекти за търсене на колективно финансиране, като прилага еднакви, точни и безпристрастни критерии за оценка към всички Създатели на Проекти; 

 1. да публикува на Платформата всички одобрени Проекти, заедно със съпътстващата ги информация и документация;

  1. Защита на личните данни.
   1. При извършване на дейността си, Операторът на Платформата ще събира и обработва лични данни на своите Клиенти, при спазване на законодателството за защита на личните данни. Операторът се явява администратор по отношение на личните данни на Инвеститор - физическо лице, и на представителите на Инвеститор - юридическо лице, обработвани във връзка с Договора за използване на Платформата. 
   2. Операторът няма да предоставя на трети лица лични данни на Инвеститорите, освен с тяхно съгласие или когато е задължен за това по закон.
   3. Когато Инвеститорът е юридическо лице, Инвеститорът и Операторът са независими администратори по отношение на личните данни, които всеки от тях обработва на свое собствено основание във връзка с дейността си и всеки от тях се задължава да спазва приложимото законодателство за личните данни, както и да оказва на другата страна сътрудничество във връзка със спазване на нейните задължения съгласно законодателството за личните данни. 
   4. Допълнителна информация относно обработването на лични данни от Оператора се съдържа в неговото уведомление за поверителност, публикувано на интернет сайта.
   1. Договорът за използване на Платформата се сключва без срок и може да бъде прекратен от всяка страна с предизвестие от 5 (пет) работни дни, изпратено по електронен път до електронната поща на страната. При неизпълнение, Договорът може да бъде развален от изправната страна по реда на действащото законодателство.
   2. Договорът за използване на Платформата се прекратява, ако Инвеститорът уведоми Оператора, че не приема промените в Общите условия по реда на чл. 5.4 от настоящите ОУ или ако Инвеститорът деактивира и изтрие Потребителския си акаунт, по реда на чл. 13.1, т. iv от настоящите ОУ.
  1. Операторът отговаря за причинени преки вреди на Инвеститорите във връзка с Договора за използване на Платформата само при умисъл и груба небрежност. 
  2. Операторът не отговаря за: 
 1. успешното осъществяване на Проектите и в частност за изплащане на главницата и лихвата по Договорите за заем, сключени чрез Платформата, нито за финансовия успех на инвестициите, направени чрез Платформата.
 2. верността, точността и пълнотата на информацията, предоставена от Създателите на Проекти. Отговорността за тази информация е изцяло на Създателите. Операторът не носи отговорност и за валидността на сключените договори за заем, освен при условията на 17.1.
 3. за проблеми при функциониране на Платформата. В частност, дейности по поддръжката на Платформата, включително свързани със обезпечаване на нейната сигурност, както и форсмажорни обстоятелства (извън контрола на Оператора) могат временно да ограничат ползването на Платформата. При определени обстоятелства, такива обстоятелства могат да доведат и до загуба на данни.
 4. съдържанието на интернет страници на трети лица, към които сайтът може да препраща. Ако на Оператора стане известно, че страници, към които сайтът препраща, са свързани с нарушения на закона, операторът незабавно ще премахне препратката към тях.
 1. Дейността на Оператора не включва и не следва да се интерпретира като: (а) инвестиционно посредничество; (б) банкова или небанкова финансови институция;  (в) инвестиционна схема, регулирана от  Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;  (г) предоставяне на гаранция, че създателите на Проекти ще изпълнят финансовите си задължения към Инвеститорите; (д) предоставяне на правни услуги, както и юридически, инвестиционни или финансови съвети; (е) предоставяне на платежни услуги.
   1. Инвеститорът е длъжен да пази конфиденциалността на информацията, която му се предоставя чрез Платформата (включително, но не само информацията за Проекти и техните Създатели) и да не я предоставя на трети лица без предварителното писмено съгласие на Оператора.
   2. В Конфиденциалната информация не се включва информация, която в момента на разкриването й, е публично известна. 
   3. Инвеститорът може да предостави Конфиденциалната информация, при условията на опазване на служебна и професионална тайна, на своите служители и консултанти, доколкото им е необходима за изпълнение на техните задължения.
   4. Членове 18.1 - 18.3 не се прилагат, когато Инвеститорът или неговите служители, или консултанти, са длъжни да разкрият Конфиденциалната информация, съгласно законово задължение или съдебно решение. В такива случаи, Инвеститорът е длъжен да уведоми незабавно Оператора.
   5. Задълженията за опазване на конфиденциалната информация по настоящия раздел 18 се прекратяват след изтичане на 2 (две) години от прекратяване на Договора за използване на Платформата.
   1. Освен ако е посочено друго, всички права на интелектуална собственост на Платформата, включително нейната структура, уеб дизайн, текстове и други компоненти, и свързаните с тях права на интелектуална собственост (включително търговски марки, лого, софтуеър, графичен и друг дизайн) са собственост на Оператора.
  1. За неуредените отношение с този договор се прилага българското право.
  2. Ако някоя от клаузите на настоящите Общи условия стане незаконосъобразна, недействителна или неприложима, то това не засяга или накърнява по никакъв начин законосъобразността, действителността или приложимостта на останалите клаузи на Общите условия за използване на Платформата. Такава незаконосъобразна, недействителна или неприложима клауза ще се счита за заменена от законосъобразна, действителна и приложима клауза, която има възможно най-близкия икономически ефект върху страните, какъвто има и незаконосъобразната, недействителна или неприложима клауза.
  3. Инвеститорът, който е Потребител може да подаде жалба до Комисия за защита на потребителите, гр. София, п.к. 1000, ул. „Врабча" № 1, ет. 3,4 и 5, тел.: 02/9330565, факс: 02/9884218, info@kzp.bg или да потърси възможност за извънсъдебно алтернативно разрешаване на спорове чрез Общата Помирителна Комисия към КЗП, интернет страница www.kzp.bg; e-mail: adr.sofia@kzp.bg  или Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) / http://ec.europa.eu/odr /.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1: Образец на формуляр за прекратяване на Договора за използване на Платформата

Инвеститорът може да използва посочения, по-долу, формуляр или да изпрати съобщение в свободен текст до електронния адрес на Оператора, съдържащо недвусмислено изявление за отказ от договора и/или прекратяване на регистрацията:

До: SPOTIFINANCE,  електронен адрес: ……………………………………… 

От:            [имена, електронна поща:   ]

С настоящото Ви уведомявам, че прекратявам сключения от мен договор за използване на Платформа за колективно финансиране чрез регистрацията ми в Платформата, намираща се на следния интернет сайт: www.spotifinance.com. Моля, регистрацията ми да бъде прекратена и Потребителският ми акаунт да бъде деактивиран.Дата …………………… Подпис: …………….