ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Настоящият документ има за цел да информира инвеститорите на нашата Платформа за колективно финансиране  – физически лица, съответно представителите на инвеститори – юридически лица, относно това как Споти Файнънс АД („ние“, „нас“, „наши“), при осъществяване на дейността ни като оператор на Платформата за колективно финансиране събираме, използваме или споделяме личните данни, които Вие ни предоставяте, или които по друг начин сме получили или създали и които са свързани с Вас. Желателно е да отделите време, за да се запознаете с настоящия документ, както и периодично да го преглеждате, защото ние може да го променим в даден момент. 

Когато се регистрирате в Платформата за колективно финансиране на сайта www.spotifinance.com (“Платформата“) или подавате Заявка за участие в проект за колективно финансиране, когато вече имате регистрация в Платформата, Вие ни предоставяте определена информация за себе си – като например имена, телефон, имейл и др. Съгласно законодателството (в това число Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО, в сила от 25 май 2018 година („Регламент“) тази информация за Вас представлява Ваши лични данни, а Вие сте техен субект. От своя страна, ние се явяваме администратор на Вашите лични данни. Данните които ни идентифицират като администратор и начините за връзка  с нас са посочени в края на този документ.

От настоящия документ Вие ще научите:

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ? 

КАК СЪБИРАМЕ И ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

КОЛКО ЗАЩИТЕНИ СА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

КАКВИ ПРАВА ИМАТЕ

КАКВО Е ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА ВИ

КАК ЩЕ ВИ УВЕДОМИМ ЗА ПРОМЕНИ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС 

Когато се обръщате към нас чрез интернет страницата на Платформата ни, за да се регистрирате, да заявите участие в проект за колективно финансиране, да зададете въпроси или заявите Ваши права, ние може да получим директно от Вас или да Ви помолим да ни предоставите определена информация за себе си. 

Личните данни, свързани с Вас, които събираме във връзка с предоставяне на услугите за използване на Платформата могат да включват:

 1. Идентификационни данни и информация за контакт - вкл. три имена; ЕГН, ЛНЧ или друг идентификационен номер; вид, номер, дата на издаване и валидност на документ за самоличност;  телефон и имейл;
 2. Информация за Вашия опит в инвестиции, доходи, имущество, финансово състояние и финансови очаквания; за Вашите инвестиции в проектите за колективно финансиране, публикувани на Платформата 
 3. Информация за Вашето устройство и активност в Интернет – вкл. техническа информация относно Вашето устройство; уебстраницата, която Ви е препратила към нас; дата и продължителност на достъпа; Вашето запитване чрез формите ни за контакт; информация за браузъра и операционната система, които ползвате и IP адрес при посещение на уебсайта ни, за да разгледате информацията за нашата дейност и продукти, или за да се регистрирате или да подаде заявка за участие в проект. Ние можем да събираме информация за Вашето поведение в интернет чрез инсталиране на „бисквитки“ на Вашето устройство (за повече информация моля запознайте се с нашата „Политика за бисквитките“;
 4. Друга информация, която се изисква по закон или която Вие доброволно ни предоставяте.

Ние събираме определена лична информация за Вас и като представители на инвеститориюридически лица: имена; позиция в организацията, за която работите; телефон и имейл (за контакт); ЕГН и др. Например, ние събираме лични данни директно от Вас, когато ни ги предоставяте за целите на регистрация и подаване на заявка за участие от името на представляваното от Вас юридическо лице, а също и от публични източници, например търговски регистър или друг публичен регистър за справка относно Вашата представителна власт. Ние можем да получим Ваши лични данни и от работодателя или от колегите Ви, например когато са Ви посочили като лице за контакт с оглед изпълнение на сключен с нас договор.

Ние не събираме никакви лични данни, свързани с Вашето здравословно състояние и не събираме никакви други чувствителни лични данни (в това число лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице). 

Когато обработваме личните Ви данни за целите на извършване дейността ни като оператор на Платформата, както и за да изпълним нормативните си задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Така например, ако не ни предоставите Вашите имена и ЕГН и данни от документ за самоличност, ние не бихме могли да приемем заявката Ви за участие в съответния проект. В други случаи, при събирането на Ваши лични данни, ние ще Ви уведомим дали предоставянето на данните е необходимо и какви са последствията, ако откажете. 

Ние обработваме Вашите лични данни, въз основа следните правни основания:

Ние използваме Вашите лични данни за една или повече от долуизброените цели:

 1. Да Ви предоставим услугите ни, свързани с предоставяне на информация за проекти за колективно финансиране и свързване на инвеститори и създатели на проекти чрез нашата Платформа, включително да Ви изпратим съобщения относно активирана регистрация, приета заявка за участие и сключен договор за заем, събран минимално необходим размер на финансиране и друга информация във връзка с Вашата регистрация или заявените от Вас проекти чрез обаждане по телефон, текстови съобщения (SMS) или имейл;
 2. Да осъществяваме връзка с Вас, когато сте ни задали въпрос или отправили жалба, оплакване или искане за оферта за услуга, или да Ви уведомяваме за промени в работата на Платформата, или за пробив в сигурността на данните; 
 3. Да Ви изпращаме маркетингови съобщения по електронен път относно проекти за колективно финансиране, когато сте ни дали изрично съгласие за това;
 4. Да спазваме правни, регулаторни и други изисквания, да извършваме дейността си съобразно приложимото законодателство и професионалните норми и правила, да отговаряме на искания на местни или чужди регулаторни, държавни или съдебни органи;
 5. Да подобряваме услугите, които Ви предоставяме, включително за вътрешни цели като одити, анализи и проучвания, които да ни помогнат да подобрим дейността си или за да наблюдаваме и анализираме тенденциите и използването на услугите ни и да подобряваме дизайна и съдържанието на интернет страницата ни, за да отговаря тя най-оптимално на Вашите предпочитания и на използваните от Вас устройства и да защитаваме нашия сайт от кибер атаки, злоупотреби и пробиви в сигурността;
 6. Във връзка с правни претенции, за да защитаваме интересите си в съдебни спорове или други производства, образувани от компетентните органи, както и за цели, посочени на други места в този документ.

При осъществяване на дейността ни се налага да споделяме Вашите лични данни с някои от следните лица:

Също така, моля да имате предвид, че нашата интернет страница може да съдържа връзки към други такива страници, които не са притежавани и оперирани от нас. (за повече информация моля запознайте се с нашата „Политика за бисквитките“). Ние не можем да контролираме и не носим отговорност за практиките по обработване на лични данни или за съдържането на тези други страници. Ние настоятелно препоръчваме да се запознаете с политиките и информациите за поверителност на всяка интернет страница, която събира лични данни. Настоящият документ се отнася единствено до личната информация, която ние събираме за Вас чрез своята интернет страница или по друг начин. 

Във всички случаи ние сключваме договори в писмена форма с търговците, с които работим, като изискваме от тях да предприемат необходимите мерки, за да гарантират защитата на Вашите лични данни. Ние ще предоставим на тези наши контрагенти единствено информацията, която им е необходима, за да ни предоставят договорените услуги, без да им разрешаваме да използват Вашата информация за техни собствени цели. Ние няма да предоставяме Ваши лични данни на трети лица, за да Ви пращат непоискани маркетингови съобщения, освен ако Вие сте дали необходимото съгласие за това. В случай, че получавате непоискани търговски съобщения от търговците, с които ние работим, моля уведомете ни на адреса или имейла за връзка с нас, посочени в края на този документ.

Ние не предаваме Вашите лични данни на други лица в друга държава членка или трета държава или на международни организации.

Ние имаме вътрешна политика, която определя колко дълго съхраняваме личните Ви данни. Тя е изградена на базата на (а) вида на информацията, която събираме, и (б) целите, за които я събираме. Принципно, ние съхраняваме Вашите лични данни, толкова дълго колкото е необходимо за целите на обработване, за които данните са били събрани и за всяка друга допустима и свързана цел или до изтичане на законово определен срок (например за съхранение и обработка на счетоводни данни и за данъчен контрол -  11 години). Наш легитимен интерес е да запазим определена Ваша лична информация до изтичане на давностния срок за предявяване на претенции (5 години) след изтичане или прекратяване на договора с Вас. Ние няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно или административно производство или производство по разглеждане на Ваша жалба срещу нас. 

Ние високо ценим поверителността на личните Ви данни и се отнасяме много сериозно към мерките за сигурност на личните данни, които сме събрали и съхраняваме.

Ние използваме множество физически, електронни и организационни мерки, подходящи с оглед на чувствителността на информацията, която поддържаме, за да защитим личните данни които ни предоставяте от непозволен достъп, използване или разкриване. Например ние кодираме комуникациите посредством SSL криптирана връзка, имаме защитни стени (firewalls) и антивирусни програми, средства за контролиране на достъпа, разделяне на задълженията и други. Приели сме политики и процедури за защита на данните. Ние изискваме от нашите доставчици и партньори, които имат достъп до Вашите лични данни, да използват подходящи мерки, с които да осигурят защитата и поверителността на личните Ви данни. Вие обаче също носите отговорност за опазване на Вашата лична информация, която споделяте с нас през интернет. За съжаление предаването на информация по интернет или по телефон може да не е напълно сигурно, въпреки взетите от нас мерки. Поради това, моля да имате предвид, че предаването на Ваша лична информация чрез интернет или по телефон, се извършва на Ваш риск.

Във връзка с Вашите лични данни, Вие имате определени права спрямо нас, които са Ви предоставени от Регламента и останалото приложимо законодателство. Понякога определени права могат да възникнат и да бъдат упражнени само при определени основания за обработване на личните Ви данни; други ваши права търпят известни ограничения и изключения, по силата на законодателството. За да упражните правата си или да зададете въпроси следва да отправите искането си на посочените най-долу имейл или адрес за връзка с нас.

Съгласно приложимото законодателство Вие имате следните права:

 1. Право на достъп до личните данни, свързани с Вас;
 2. Правото да поискате коригиране на неточните личните данни, свързани с Вас;
 3. Право да поискате ограничаване на обработването на личните данни, свързани с Вас;
 4. Право да възразите срещу обработването на личните Ви данни;
 5. Правото да поискате изтриване на личните данни свързани с вас („правото да бъдеш забравен“);
 6. Правото да получите личните данни, които сте ни предоставили и които Ви засягат, и да ги използвате отново като ги прехвърлите на друг администратор („право на преносимост“) 
 7. Право да подадете жалба до компетентния надзорен орган или до съда, в случай че са нарушени правата ви или сте пострадали от незаконосъобразно обработване на личните ви данни 
 8. Когато обработването се основава на дадено от Вас съгласие, имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време, като ни пишете на посочените в края на документа адреси и имейл за връзка с нас, без това да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието Ви преди то да бъде оттеглено.

Вие имате право на достъп и можете да поискате по-подробна информация за това дали обработваме Ваши лични данни, какви категории, за какви цели, на кого ги разкриваме и др. Ако сте пожелали, ще Ви осигурим достъп до Вашите лични данни, които са в процес на обработване, под формата на тяхно копие. Копието е безплатно за Вас.  Ако поискате допълнителни копия, можем да Ви определим разумна такса, която да покрие административните ни разходи за изготвянето им. Ако сте подали искането с електронни средства, по възможност ще Ви предоставим информацията в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго от нас. 

Ако не обработваме Ваши лични данни, ще Ви уведомим за това. Ако отхвърлим искането Ви за копие от данните, ще изложим пред Вас причините за това решение.

Упражняването на правото Ви на достъп не следва да влияе неблагоприятно върху правата или свободите на други лица, включително върху търговската тайна или интелектуалната собственост, и по-специално върху авторското право за защита на софтуера. В случай, че преценим, че има основание да се очаква подобно отрицателно въздействие, можем мотивирано да ограничим част от информацията, която ще Ви предоставим, така че да не се стигне до него.

Ако обработваме голямо количество информация за Вас, можем да Ви помолим да посочите точно информацията или дейностите по обработването, за които се отнася искането Ви. Така ще ни помогнете да се ориентираме по-добре и по-бързо, а и самите Вие по-скоро да получите нужните Ви данни.

Ако сте възразили срещу обработването на личните Ви данни, основано на наш легитимен интерес, ние можем да продължим обработването въпреки Вашето възражение, ако можем да докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.  

В случай, че отнасящи се до Вас данни се използват за целите на директния маркетинг, имате право безплатно и по всяко време да възразите срещу обработването им за тази цел и ние ще прекратим обработването им, като ни уведомите писмено на адресите, посочени в края на този документ в раздел Как да се свържете с нас или като ни върнете безплатен SMS или имейл съгласно указанията в изпратените от нас рекламни маркетингови съобщения.

Когато искате да коригираме Ваши лични данни може да поискате да уведомим и третите лица, на които са разкрити, с изключение на случаите когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Вие имате право да поискате изтриване на личните Ви данни, когато те повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; когато оттегляте съгласието си за обработване на личните Ви данни и няма друго правно основание за обработването; когато възразите срещу обработване основано на легитимен интерес и той няма преимущество пред Вашите права, свободи и интереси; при обработване без правно основание или изтриването на личните Ви данни е наше правно задължение, определено с правото на Република България или Европейския съюз. По силата на действащото законодателство, имаме право да продължим обработването въпреки Вашето искане за изтриване, за да спазим нашите правните задължения, предвидени в правото на Република България или Европейския съюз, които изискват обработване на личните Ви данни или когато е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 

За да упражните правото на ограничаване на обработването, трябва да са изпълнени следните условия: 

Когато обработването на личните Ви данни е било ограничено, все пак бихме могли да продължим обработването им в два случая: 

Правото на преносимост съществува и може да се упражни, само когато са изпълнени следните две условия: (1) става въпрос за обработване по автоматизиран начин (т.е. това право не се отнася до обработване на данни под формата на хартиени досиета) и (2) освен че става по автоматизиран начин, обработването на Вашите лични данни се извършва въз основа на (а) Вашето съгласие или (б) на договор, по който сте страна или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор. Вие имате право да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или да поискате пряко прехвърляне на личните Ви данни  към друг администратор, когато това е технически осъществимо.

Трябва да знаете, че когато упражните правото на преносимост, това не води до заличаването на Вашите данни от нашите системи. Вие ще можете да продължите да се ползвате от услугите ни дори след операцията по преносимост на данните. Преносимостта на данните също така не засяга първоначалния период на запазване, който се отнася за предадените данни. Можете да упражнявате своите останали права, които са посочени в законодателството и сме изброили тук, докато ние продължаваме да обработваме данните.

Ако считате, че ние нарушаваме приложимата нормативна уредба, молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право и незабавно да подадете жалба до надзорен орган в Европейския съюз, където живеете, работите, или където се е осъществило твърдяното нарушение на Вашите права. Надзорният орган по защита на личните данни в България е Комисията за защита на личните данни, с адрес гр. София, п. Код 1592, бул. „Цветан Лазаров“ № 2.  Можете да потърсите защита на Вашите права и по съдебен ред.

Как да заявим правата си? За да упражните правата си съгласно Регламента можете да ни пишете на електронна поща или да ни пратите писмо по пощата на данните за контакт, посочени най-долу.

Заявления във връзка с упражняване на Ваши права по принцип се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице. Когато са налице нормативни процедурни правила във връзка с упражняване на правата Ви (в Регламента, Закона за защита на личните данни и други актове) те също следва да бъдат спазени. 

В каква форма ще Ви отговорим? Във формата, в която се отправили запитването си до нас – писмено на хартиен носител или в електронна форма. Когато сте подали искане с електронни средства, по възможност информацията ще Ви бъде предоставена в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго. 

В какъв срок ще получите отговор? До един месец от получаване на Вашето искане ще Ви предоставим информация относно действията, които сме предприели по него. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Ако такова удължаване се наложи, ще Ви уведомим в срок до един месец от подаване на искането Ви, като ще Ви обясним и по какви причини се налага това удължаване. 

Съмнения относно Вашата самоличност. Когато имаме основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искането до нас, можем да поискаме предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните. Ако не получим такава информация и не сме в състояние да идентифицираме субекта на данните, можем да откажем да предприемем действия въз основа на отправено до нас искане за упражняване на някое от посочените в този документ права. 

Когато някой гражданин отправя към нас искания, които са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, ние имаме правото или: а) да наложим разумна такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или б) да откажем да предприемем действия по искането.

Ние ще актуализираме периодично информацията в отговор на развитието на нашия бизнес и променящите се правни изисквания. Ние ще Ви уведомим, в случай, че бихме желали или се налага да използваме Вашите лични данни за цели и по начин, значително различаващи се от това, за което сме Ви информирали и при необходимост ще потърсим Вашето съгласие.

Ние ще Ви уведомим за промени по същество в настоящия документ чрез нашата уеб страница и при възможност, по друг подходящ начин, така че Вие винаги да сте информирани за промените относно това какви Ваши лични данни ние събираме, как ги използваме и при какви обстоятелства ги споделяме с други лица. Вие може да бъдете помолен да прочетете и приемете тези промени, преди да продължи достъпа до уеб страницата ни. 

Администратор на личните данни е [   фирма, ЕИК, седалище и адрес на управление  ]. Можете да се обърнете към нас с въпроси, молби или искания до горепосочения адрес или до следните данни за контакт с нас: [     имейл; телефон   ].