ОСНОВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ ЗА ИНВЕСТИЦИЯТА 29.07.2022

Последно обновена: 29.07.2022
ОСНОВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ ЗА ИНВЕСТИЦИЯТА
 
Уважаеми Инвеститори,
Благодарим Ви за интереса за участие в колективното финансиране на настоящия Проект Подготовка на нов Фотоволтаичен парк. В качеството си на Създател на този Проект, обръщаме специално внимание на всички Инвеститори да се запознаят подробно с настоящия документ, чрез който целим да Ви информираме относно основните характеристики на Проекта, условията за инвестиране в него, рисковете, свързани с инвестицията и друга съществена информация, относима за вашата инвестиция чрез придобилия популярност модел на финансиране - „краудфъндинг“[1].

Настоящото предложение за колективно финансиране не е нито проверено, нито одобрено от компетентните органи или от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), защото няма такова изискване.
 
Преди да Ви се предостави достъп до тази инвестиция, не е била направена непременно оценка на това доколко са подходящи Вашият опит и познания. Като правите тази инвестиция, Вие поемате изцяло свързания с това риск, включително риска от частична или цялостна загуба на инвестираните средства – Текст по изискване на Регламент на ЕС

        I. Основна информация относно Проекта за развитие на недвижим имот.
 
 1. Недвижим имот/и, за който се търси колективно финансиране
 • Терени за включването им в проект за Фотоволтаична електро централа:
 • Площ: обща площ приблизително 10000 кв.метра
 • Фаза: урбанизирана територия с къщи
 • Отреждането на територията е – за жилищно нискоетажно строителство
 • Терените имат транспортен достъп
 • Трайно предназначена територия: Урбанизирана
 • Начин на трайно ползване: за жилищни нужди
 
 1. Описание на Проекта за развитие на нов Фотоволтаичен парк
 
Инвестиционен проект, който включва покупката на терени, подготовката им за изграждане на Фотоволтаична електро централа, извършването на всички определени в закона мероприятия и документални дейности с цел изпълнение на всички изисквания за готов проект до фаза искане на разрешително за строителство на ВЕИ  и продажбата му с договор след 14 месеца с фиксирана възвръщаемост на инвеститорите  за целия срок на проекта от  16.1% .
 
Проекта е с обвързващ договор след 14  месеца за изкупуването му, и с фиксирана доходност на инвеститорите  за целия срок на проекта от  16.10% .
Терените се намират в  област Варна и Шумен
 
Инициаторът на проекта, компанията която ще разработва проекта и която ще бъде собственик на проекта е : " Гекос Лимитед“  ЕООД.  Тази компания ще набира средствата за финансиране на проекта.
 
        II. Основна информация относно Създателя на проект.
 1. Настоящият Проект е създаден и в случай че е успешно финансиран от Вас и другите Инвеститори, той ще бъде реализиран и управляван от следното юридическо лице:
[1] „краудфъндинг“ – от английски „crowdfunding” - групово, колективно финансиране; нов начин за набиране на финансови средства (пари) от голям брой хора, които принципно осигуряват по-малки по размер суми, като набирането обикновено се извършва посредством интернет.  1. Лица, отговорни за предоставянето на настоящата информация:

Информацията, съдържаща се в настоящия Основен информационен документ за инвестицията е съставена и одобрена от следните лица:

 • Любомир Кирилов Славчев – управител и законен представител на "Гекос Лимитед“ ЕООД

Създателят на проекта заявява, че доколкото му е известно, никаква информация не е пропусната или подвеждаща или неточна.

Създателят на проекта отговаря за изготвянето на настоящия основен информационен документ за инвестицията.

 1. Основни дейности на Създателя на проекта – покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество; комисионни превозни сделки, както и всякакъв друг вид дейност незабранена със закон.

 

 1. Основни годишни финансови данни и съотношения за Създателя на проекта
 2. Хипервръзка към финансови отчети на Създателя на проекта

 

        III.  Основни характеристики на процеса на колективно финансиране и условия за набиране на средства.

 

 1. Минимален размер за набиране на колективното финансиране – 5 000 евро (пет хиляди евро). Това е минимално необходимият размер, който следва да бъде заявен и съответно да бъде реално предоставен от Инвеститорите на Създателя на Проекта, за да се счита колективното финансиране за успешно и да започне реализирането на Проекта.

 

 1. Максимален размер за набиране на колективното финансиране – 25000 евро (двадесет и пет хиляди евро). Това е максималния размер на колективното финансиране, който може да бъде заявен от Инвеститорите и предоставен на Създателя на проекта. В случай че Заявките за участие надвишават търсеният размер на финансиране, Заявките се удовлетворяват по реда на постъпването им.

 

 1. Размер на собствената инвестиция, която е вложена или ще бъде вложена от Създателя на проекта – 3 000 евро (три хиляди евро) (включително заеми от съдружници/ еднолични собственици на дружеството).

 

 1. Минимална сума на Заявка за участие в колективното финансиране – 2000.00 евро (две хиляди евро) Това е минималната сума, чрез която можете да участвате в колективното финансиране на Проекта.

 

 1. Максимална сума на Заявка за участие в колективното финансиране – 25 000 евро (двадесет и пет хиляди евро) за физически лица, съответно 25 000 евро (двадесет и пет хиляди евро) за юридически лица; Това е максималната сума, чрез която можете да участвате в колективното финансиране на Проекта.

 

 1. Срок за набиране на колективно финансиране – срокът за набиране на колективно финансиране изтича в 18:30 ч. на 30.09. 2022 г. В определени случаи, може да бъде предоставен допълнителен срок за колективно финансиране, съгласно условията на точка 7.

 

 1. Допълнителен срок за набиране на колективно финансиране 1 месец от изтичането на срока по предходната точка. Прилага се в определени случаи, по преценка на Създателя на Проекта, съгласно разпоредбите на чл. 11.7 и чл. 11.11 от Общите условия за използване на платформата за колективно финансиране „Spoti Finance Place”.

 

 1. Начин и условия за набиране на колективно финансиране – Инвеститорите, които желаят да участват в колективното финансиране, следва да подадат Заявка за участие чрез Платформата, след като подробно са се запознали с всички условия, документи и рискове, свързани с колективното финансиране на Проекта. Колективното финансиране на Проекта се осъществява чрез Договори за заем, които се сключват между Създателя на проекта и отделните Инвеститорите. В случай че са подадени Заявки за участие, които удовлетворяват търсения минимален размер, определен в точка 1, Инвеститорите получават съобщение, с което се приканват да отпуснат договорена сума пари чрез банков превод, в срок до 5 дни от получаването на съобщението. Договорът за заем се счита сключен с получаването на заемната сума по банкова сметка на Създателя на проекта. Повече информация относно начина и условията за набиране на колективно финансиране, може да откриете в Общите условия на платформата за колективно финансиране „Spoti Finance Place”, публикувани на интернет страницата на Платформата.

 

 1. Банкова сметка на Създателя на проект, по която ще се набира колективното финансиране - BG07STSA93000021569757 , банка ДСК АД

  

        IV. Предупреждения за рисковете.

Основни рискове, свързани с колективното финансиране на Проекта:

 1. Инвестирането в настоящия Проект за колективно финансиране крие рискове, включително риск от това инвестираните средства да не донесат очакваната печалба и резултатът от инвестицията  да е под Вашите очаквания. Вашата инвестиция не е обхваната от схемата за гарантиране на депозитите или от друга подобна схема за обезщетение на инвеститорите, създадена по силата на европейското или по силата на българското законодателство.

 

Вашата инвестиция може да не Ви донесе никаква възвръщаемост. Това не е спестовен продукт и ние Ви съветваме да не инвестирате повече от 10 % от нетната стойност на състоянието Ви в проекти за колективно финансиране. Възможно е да не сте в състояние да прехвърлите правата си по Договора за заем на трето лице, когато пожелаете. Дори и да можете да ги прехвърлите, Вие все пак може да претърпите загуби.

 

 1. Правото на Инвеститорите да получат обратно инвестираната (предоставена в заем) сума не е обезпечено по никакъв начин. Не се предвижда учредяване на ипотека, залог или друго обезпечение в полза на Инвеститорите. Поради това, при неплатежоспособност на Създателя на проекта, е възможно Инвеститорите да не успеят да получат обратно пълния размер на инвестираната сума (главницата на предоставения заем), заедно с дължимата лихва (очакваната печалба от участието в проекта) или да успеят да получат само част от главницата и/или лихвата.

 

 1. Колективното финансиране е предприемаческа форма за инвестиране. Инвеститорът носи риска от неблагоприятно развитие на бизнеса на Създателя на проекта. Съществува риск Създателят на проекта да не разполага с необходимите парични средства в бъдеще и поради това да не може да върне заема и/или да изплати дължимата лихва на Инвеститорите. Икономическият успех на финансирания проект не може да бъде предвиден със сигурност. Създателят на проекта не може да гарантира успешното реализиране на проекта и връщането на сумата. Създателят на проекта може да изпадне в неплатежоспособност или свръхзадълженост.

 

За повече информация и предупреждения за рисковете, свързани с инвестирането в Проекти за колективно финансиране, моля да разгледате и подробно да се запознае с „Предупреждение за рисковете от инвестиране в проекти за колективно финансиране (crowdfunding) чрез Платформата Spoti Finance Place.”, публикувано на интернет страницата на Платформата.

 

        V. Информация относно Договора за заем.

 

 1. Естество, форма, условия и продължителност на заема.

 

a) естество - договорът за заем се сключва между страните на основание чл. 240 от Закона за задълженията и договорите. С договора за заем, Инвеститорът предава в собственост на Създателя на проекта определена сума пари, а Създателят на проекта се задължава да върне заетата сума на Инвеститора, заедно с уговорената лихва, в определения от страните срок. Договорът за заем е реален и се счита за сключен не в момента, когато е постигано съгласие между страните по условията, а когато договорената сума пари бъде реално предоставена на Създателя на проекта;

 

b) форма – валидността на договора за заем не изисква някаква специална форма, като например нотариална заверка от нотариус. Простото съгласие на страните, придружено с реално предаване на парите, е достатъчно за действителността на договора. Чрез натискане на виртуален бутон „Инвестирай“ на Платформата, Инвеститорът извършва електронно изявление за подаване на Заявка за участие, а с изпращането и получаването на данни в електронна форма (IP адрес и др.), Договорът за заем се счита подписан от Инвеститора с електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (по-долу ЗЕДЕУУ). След успешно подадена Заявка за участие, Инвеститорите получават съобщение на своите електронни пощи, с приложен Договор за заем, подписан от Създателя на проекта чрез квалифициран електронен подпис, по смисъла на чл. 13, ал. 3 от ЗЕДЕУУ. Така приложения Договор за заем представлява електронен документ, съдържащ електронно изявление, като по този начин писмената форма на договора се смята за спазена, съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗЕДЕУУ. С оглед прозрачност и сигурност на Инвеститорите, предаването на парите се допуска да се осъществява единствено по банков път, като по този начин Инвеститорите разполагат с допълнителен документ, доказващ реалното предаване на средствата, съответно сключването на Договора за заем.

 

c.) условия - условията на Договора за заем са предварително оповестени на интернет страницата на Платформата, в специално създадената секция с информация за настоящия Проект, където можете да откриете настоящия документ, Договора за заем и приложимите Общи условия;

 

d.)продължителност – договорите за заеми ще бъдат сключвани със срок на действие до пълното финализиране на Проекта (приключване на всички дейности и получаване на средствата от реализацията му), който период не може да бъде повече от 16 месеца.

 

 1. Лихва – Инвеститорите получават възнаграждение за предоставените средства на Създателя на проекта под формата на фиксирана лихва.

 

a. Основна лихва с фиксиран размер. Като възнаграждение за предоставения Заем, Заемополучателят дължи на Инвеститора лихва в размер на 1% (шестнадесет цяло и два процента), която е фиксирана за целия срок на договора. Основната лихва се изчислява върху лихвен период, който не е годишен, а съвпада със срока на договора, посочен в проекта. Дължимата Основна лихва се изплаща от Заемополучателя еднократно, след Финализиране на проекта, при условията на чл. 4.2. от ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ С ФИКСИРАНА ДОХОДНОСТ ОТ ПРОЕКТ ЗА КОЛЕКТИВНО ФИНАНСИРАНЕ.

 

Пример: Ако Инвеститорът е предоставил на Заемополучателя заем в размер на 5 000 евро, съответно фиксираният лихвен процент е в размер на 5%, а срокът на договора (лихвен период) е 14 месеца, то Заемополучателят ще получи Основна лихва в размер на 250 евро (5000 евро x 5%).

 

b.  заместваща лихва – в случай на предсрочно прекратяване на Договора или на разваляне на Договора от страна на Инвеститора, ако основната лихва не може да бъде изчислена по гореописания в буква „а“ начин (напр. не е финализиран Проекта и не е реализирана печалбата), Инвеститорът получава заместваща лихва с фиксиран размер от 5% на годишна база за времето от предоставяне на Заема до неговото погасяване.

 

а)  лихва при предсрочно погасяване на заема – Създателят на проекта има право, по всяко време, предсрочно да погаси (изцяло или отчасти) заема, като изпрати предизвестие на Инвеститора за прекратяване на договора, като срокът на предизвестието е допълнително уговорен в Договора за заем. В този случай, Създателят на проекта дължи на Инвеститора следните възнаграждения за предоставените средства:
b)   заместващата лихва по буква „b“ от настоящата точка за времето от предоставянето на заема до момента на неговото предсрочно погасяване;

c) плюс компесаторна лихва
в размер на 10% от размера на заместващата лихва за времето от предсрочното погасяване на заема до изтичането на срока на Договора за заем.

 

d) лихва при неизпълнение на Инвеститора – в случай на разваляне на договора от страна на Създателя на проект поради виновно неизпълнение на Инвеститора на негово договорно задължение, Създателят на проекта дължи на Инвеститора лихва в размер на средната лихва по банкови депозити за месеца на сключване на Договора, съгласно статистиката на Българска народна банка, за времето от предоставяне на Заема до неговото погасяване.

 
e) лихва за забава - в случай на забава на Заемополучателя да погаси заема в определения краен срок, Заемополучателят дължи на Инвеститора, освен главницата на Заема и приложимата възнаградителна лихва, и лихва за забава в размер на [3%] годишно, която се изчислява за периода на забавата върху сумата на Заема от деня, следващ изтичането на крайния срок до окончателното му погасяване.

 

За избягване на съмнение, основната лихва по буква „а“, заместващата лихва по буква „b“, лихвата при предсрочно погасяване по буква „c” и лихвата при неизпълнение на Инвеститора по буква „d” (общо „Възнаградителни лихви“) са алтернативни. Инвеститорът има право да получи само една от тях, която е приложима конкретно за неговия случай.

 

 1. Мерки за намаляване на риска - описва се ако се предвиждат някакви мерки, намаляващи риска за Инвеститорите, като обезпечения, поръчители или други видове гаранции;

 

 1. План на погасителните вноски на главницата и лихвите – описва се плана на връщане на заема с конкретни дати (падеж);

 

 1. Право на отказ от Договора за заем – Инвеститор, който e физическо лице и използва Платформата, извън своята търговска или професионална дейност (потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите), има право да се откаже от Договора за заем в срок от 14 (четиринадесет) дни от неговото сключване (датата на банковия превод).

 

 1. Допълнителна информация и правна защита.

 

      VI. Допълнителна информация – инвеститорите могат да получат допълнителна информация относно Проекта на интернет страницата на Платформата, находяща се на следния интернет адрес: spotifinance.com

 

Инвеститорите могат да отправят своите въпроси относно условията на Проекта:

 • чрез Платформата за колективно финансиране;
 • чрез имейл, изпратен до следния електронен (имейл) адрес: office@spotifinance.com
 • на следния телефон за контакти и въпроси: +359 878874171

 

Правна защита.

 

Инвеститорите могат да подадат жалба, относно своята инвестиция, до Оператора на Платформата за колективно финансиране, чрез изпращане на имейл до следния електронен (имейл) адрес: www.spotifinance.com

Инвеститор, който е Потребител, може да подаде жалба до Комисия за защита на потребителите, гр. София, п.к. 1000, ул. „Врабча" № 1, ет. 3,4 и 5, тел.: 02/9330565, факс: 02/9884218, info@kzp.bg или да потърси възможност за извънсъдебно алтернативно разрешаване на спорове чрез Общата Помирителна Комисия към КЗП, интернет страница www.kzp.bg; e-mail: adr.sofia@kzp.bg  или Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) / http://ec.europa.eu/odr /.

Поздрави,