Междинна информация за проект: Разработване и експлоатация на Фотоволтаична ел. централа

Последно обновена: 04.05.2023
Споти Файнънс АД уведомява всички инвеститори по проекта, че на 26.02.2023 година е получено положително становище от ЕРП Север ЕАД и държавния оператор ЕСО за присъединяване на бъдещата централа от 300kW към електро преносната мрежа до подстанция на ЕСО.

На 06.03.2023 г., е подписан предварителния договор с ЕРП Север за присъединяване на централата към Електропреносната мрежа на дружеството.

В момента се изработват ел проекта на централата и част конструкции паралелно с геодезическото замерване на терена.

Следващата фаза е получаване на разрешително за строеж за централата и съгласуване на проектите с ЕРП Север.