Разработване и изграждане на Фотоволтаичен парк, фиксирана доходност 16%: фаза 1

Разработване и изграждане на Фотоволтаичен парк, фиксирана доходност 16%: фаза 1

16%

възвращаемост

14 мес.

изпълнение
Разработване и изграждане на Фотоволтаичен парк, фиксирана доходност 16%: фаза 1
Разработване и изграждане на Фотоволтаичен парк, фиксирана доходност 16%: фаза 1
Разработване и изграждане на Фотоволтаичен парк, фиксирана доходност 16%: фаза 1
Разработване и изграждане на Фотоволтаичен парк, фиксирана доходност 16%: фаза 1
Разработване и изграждане на Фотоволтаичен парк, фиксирана доходност 16%: фаза 1
Разработване и изграждане на Фотоволтаичен парк, фиксирана доходност 16%: фаза 1
Разработване и изграждане на Фотоволтаичен парк, фиксирана доходност 16%: фаза 1
Разработване и изграждане на Фотоволтаичен парк, фиксирана доходност 16%: фаза 1
Нов инвестиционен проект в сферата на ВЕИ източници за електрическа енергия, там където рентабилността е голяма и търсенето на проекти много високо.

Големият интерес към ВЕИ проектите, бъдещите перспективи и очакванията за сравнително високи цени на електроенергията в следващите години правят инвестициите в този сектор високо рентабилни с доходност много по-висока от алтернативните проекти.

Проектът включва всички дейности за подготовка на документация за получаване на разрешително за строеж на ФЕЦ и разрешително за изграждане на БКТП и външна връзка на централата до втора фаза, а именно самото изграждане на ФЕЦ и външната връзка. В проекта са включени и дейности за изготвяне на всички проекти ( архитектурен, електрически инсталации, конструктивен, ПБЗ, ПУСО, ПБ, озеленяване, външна връзка и др.), както и подготовката на терена за реални строителни дейности: заравняване, заграждане, поставяне на камери и др.)

Инициаторът на проекта притежава земята и сградите, които са необходими за разполагане на ФЕЦ, а именно :   Поземлен имот 05978.501.239, област Варна, община Вълчи дол, с. Бояна с площ 3349 кв. м и двуетажна къща в него с РЗП 120 кв.м, Поземлен имот 05978.501.213, област Варна, община Вълчи дол, с. Бояна,с площ 2774 кв.м Общата площ на двата имота е 6123 кв.м , където ще се разположи ФЕЦ със мошност 660 kw

Проектът включва земя в урбанизирана територия, която е купена, документите за искания за условия за пресъединяване вече са подадени към ЕРП Север ЕАД и пренасочени към ЕСО, чиято такса за разглеждане е платена т. е. по-голямата част от времето необходимо за документи и съгласувания е минало.

Проектът е в напреднала фаза на изпълнение, с което се минимизират рисковете от отрицателно становище за присъединяване на ел. централата, което е най-важното за този вид инвестиции.

Ще се търси финансиране за фаза 1 ( с времетраене 14 месеца) на проекта, а именно изготвяне на ПУП за обединение на имотите, Погготовка на всички видове проекти , скици, служебни бележки, за Разрешително за строеж на централата, както и проекти за Разрешително за строеж на БКТП и външна връзка за централата, подготовка на терена, ограждане и други до фаза 2.

Времетраене на проекта, т. е срока за който парите Ви ще бъдат инвестирани е 14 месеца с фиксирана доходност, която ще получите в края на периода 16%. Това е годишна възвръщаемост от 13.7%
 
Параметри на проекта:

Разработване на Наземна фотоволтаична централа с мощност до 600,0 kWp с адрес на обекта: с. с. Бояна, общ.Вълчи дол, обл.Варна, УПИ: 05978.501.239 и УПИ: 05978.501.213, GPS координати на обекта – N=43°25'48.0",            E=27 °39' 21"

Фотоволтаичната централа представлява система за генериране електрическа енергия състояща се от:

 • инсталация от фотоволтаични панели, разположени в отделни конструкции наземни и покривни;
 • мрежови инвертори, променящи правотоковото напрежение на фотоволтаиците в променливотоково със номинални параметри на електрическата мрежа;
 • конструкция за земя и покрив за монтаж на фотоволтаичните панелите;
 • свързващи кабели и проводници за елементите от системата;
 • заземителна и мълниезащитна инсталации;
Избраните за този проект фотоволтаични модули са тип монокристални и призводител: JA Solar 560 Wp.
 
Технически характеристики:
 
Избраните за този проект фотоволтаични модули са тип монокристални и призводител: JA Solar 560Wp.
 
Технически характеристики:
 
 • общ брой на фотоволтаичните панели = 1182 бр. х 560Wр = 661 920Wр;
 • организирани в 69 стринга в 35 двуредни конструкции в 8 реда по ширина на парцелите;
 • организация стринговете по 17 панела;
 • инверторите 1, 2, 3, 4, 5 и 6 свързани с по 197 панела  х 560Wр,
Инвертор.

Във фотоволтаичната централа инверторът е съоръжението, което преобразува правотоковото напрежение в променливотоково с необходимите параметри за използуването му в стандартна електрическа мрежа.

 • максимална постояннотокова мощност на входа – 661 920 kWp;
 • максимална единична променливотокова мощност на изхода – 630,0kW
 • 6 бр. x 110 kW,
 • максимална сумарна мощност на фотоволтаична централа на база инверторна мощност - 660kWp;
Носеща конструкция.

 
В този проект е предвидено носещата конструкция да се достави като комплект с доставката на фотоволтаичните панели или да се изработи по зададени чертежи, което ще се уточни при изработването на техническия проект. В комплекта влизат:
Наземната конструкция се състои от:

 • специални метални профили за изграждане на наземна конструкция за монтаж;
 • стоманени поцинковани профили 50х50mm на пръти с дължина по 6,2m;
 • специални алуминиеви скоби за захващане на панелите към носещата конструкция; - болтове, гайки и шайби;
 • Производителят гарантира натоварването на конструкцията до 250kg/m2 във всички посоки.
 
            Прогнозно производство на фотоволтаичната централа.

По така избраните елементи на фотоволтаичната централа и направените предпоректни изчисления за прогнозното производство на електрическа енергия се получават следните стойности :

В годишен и месечен аспект:
Годишно производство: 819 000 kWh

Представения от нас проект следва тенденциите за повишено търсене на терени с необходими документи за изграждане на ВЕИ мощности за производство на ел. енергия, което води до по-голяма рентабилност за нашите клиенти.
 
 
Предимства на планираната инвестиция:
 
 • Фиксирана доходност за срока на целият проект от 16%, много над банковите депозити.
 • Искането за условия за присъединяване на централата, вече е в ЕСО за съгласуване.
 • Възможност за инвестиране дори и с малко средства: минимум 2000 евро
 • Инвестирането в проекта става он-лайн
 • Инвестиции в един от най-рентабилните и перспективни сектори, след така наречената "зелена сделка" на Европа.
 
Очаквана доходност от проекта:
 
Фиксирана възвръщаемост:                       16% за 14 месеца (13.7% на годишна база)
Тип на инвестицията:                                  дългово финансиране
Минимална инвестиция :                            € 2000
Необходим капитал за финансиране:        € 80 000
 
Параметри на терените:
 
Площ: 6123  кв.метра
Фаза: урбанизирана територия
Локация: област Варна
 
Основен Информационен документ за инвестицията - тук
Необходим капитал за финансиране €80000
Очаквана продажна цена €140000
Минимална инвестиция €2500
Разходи за придобиване на терен €17000
Финансиране на проекта към момента 100%
IBAN (лв) BG07STSA93000021569757

Такса управление на проекта сума €3200
Разход за покупка на недвижим имот €2500
Такса за публикуване в Spotfinance 4%
Общо прогнозируеми разходи €80000
Очаквана печалба €45000
Възвръщаемост на инвеститорите 16%