Разработване и експлоатация на Фотоволтаична ел. централа, фиксирана доходност 15%+5%

Разработване и експлоатация на Фотоволтаична ел. централа, фиксирана доходност 15%+5%

20%

възвращаемост

14 мес.

изпълнение
Разработване и експлоатация на Фотоволтаична ел. централа, фиксирана доходност 15%+5%
Разработване и експлоатация на Фотоволтаична ел. централа, фиксирана доходност 15%+5%
Разработване и експлоатация на Фотоволтаична ел. централа, фиксирана доходност 15%+5%
Разработване и експлоатация на Фотоволтаична ел. централа, фиксирана доходност 15%+5%
Нов инвестиционен проект в един от най-атрактивните отрасли в момента, точно там където рентабилността е голяма и търсенето на проекти много високо.

Големият интерес към ВЕИ проектите, бъдещите перспективи и очакванията за сравнително високи цени на електроенергията в следващите години правят инвестициите в този сектор високо рентабилни с доходност много по-висока от алтернативните проекти.

Новото в нози проект е, че инвестициите ще са насочени не само в изготвянето на проект, но и в самото строителството и експлоатацията на соларния парк.

Проектът включва земя в урбанизирана територия, която е купена, документите за искания за условия за пресъединяване вече са подадени към ЕРП Север ЕАД и пренасочени към ЕСО, чиято такса за разглеждане е платена т. е. по-голямата част от времето необходимо за документи и съгласувания е минало.

Проектът е в напреднала фаза на изпълнение, с което се минимизират рисковете от отрицателно становище за присъединяване на ел. централата, което е най-важното за този вид инвестиции.

Ще се търси финансиране за фаза 2 ( с времетраене 14 месеца) на проекта, а именно за изграждането на централата и експлоатацията и през първата година. 

Времетраене на проекта, т. е срока за който парите Ви ще бъдат инвестирани е 14 месеца  (1.2 години)с фиксирана доходност, която ще получите на два етапа:

 1. след 14 месеца заедно с инвестираните средства 15% (≈13% годишна)
 2. след още 14 месеца нови 5%
Като общата доходност е 20%, а инвестираната сума е само за 15 месеца.

След изтичането на 14 месеца, Вие си получавате обратно инвестираните средства и доходност 15% и въпреки това, след още 14 месеца получавате и още 5% доходност върху първоначално внесения капитал, който сте си върнали обратно преди година.

Параметри на проекта:

Наземна Фотоволтаична централа с мощност до 300,0 kWp

Фотоволтаичната централа представлява система за генериране електрическа енергия състояща се от:

 • инсталация от фотоволтаични панели, разположени в отделни конструкции наземни и покривни;
 • мрежови инвертори, променящи правотоковото напрежение на фотоволтаиците в променливотоково със номинални параметри на електрическата мрежа;
 • конструкция за земя и покрив за монтаж на фотоволтаичните панелите;
 • свързващи кабели и проводници за елементите от системата;
 • заземителна и мълниезащитна инсталации;

Избраните за този проект фотоволтаични модули са тип монокристални и призводител: JA Solar 540Wp.
 

Технически характеристики:

 

 • общ брой на фотоволтаичните панели = 551 бр. х 540Wр = 297 540Wр;
 • инверторите 1 и 2 и 3 свързани с по 183 панела  х 540Wр.

Инвертор.

Във фотоволтаичната централа инверторът е съоръжението, което преобразува правотоковото напрежение в променливотоково с необходимите параметри за използуването му в стандартна електрическа мрежа.

Модел и тип инвертор посочени в Приложение 3: Основните параметри на избрания инвертор са следните:

 • максимална постояннотокова мощност на входа – 297 540kWp;
 • максимална единична променливотокова мощност на изхода – 100,0kW
 • 3 бр. x 100 kW,
 • максимална сумарна мощност на фотоволтаична централа на база инверторна мощност - 300kWp;

Носеща конструкция.

В този проект е предвидено носещата конструкция да се достави като комплект с доставката на фотоволтаичните панели или да се изработи по зададени чертежи, което ще се уточни при изработването на техническия проект. В комплекта влизат:

Наземната конструкция се състои от:

 • специални метални профили за изграждане на наземна конструкция за монтаж;
 • стоманени поцинковани профили 50х50mm на пръти с дължина по 6,2m;
 • специални алуминиеви скоби за захващане на панелите към носещата конструкция; - болтове, гайки и шайби;
 • Производителят гарантира натоварването на конструкцията до 250kg/m2 във всички посоки.

            Прогнозно производство на фотоволтаичната централа.

По така избраните елементи на фотоволтаичната централа и направените предпоректни изчисления за прогнозното производство на електрическа енергия се получават следните стойности :

В годишен и месечен аспект:

Годишно производство: 277 864 kWh

 

Зелената сделка на Евопейският съюз (ЕС) и Планът за възстановяване и устойчивост на България, който ще бъде представен пред Евопейската комисия (ЕК) , предвиждат в следващите години да бъдат инвестирани милиарди евро във ВЕИ проекти в нашата страна. Разрастването на военните действия в Украйна ще доведат до все по-големи икономически санкции срещу Русия включително и до минимизиране на вноса на петрол и газ. Това неминуемо ще ускори прехода към чиста енергия и най-вече към слънчева енергия в един свят на по-скъп ток.

 

В следващите няколко месеца ще станем свидетели на все по-голям брой откази за присъединяване на ФЕЦ, заради липсата на мрежови мощности за пренос, което ще повиши и цената на търсените проекти за фотоволтаични централи. Това ще доведе до повишаване на рентабилността на вече съществуващите проекти и централи и невъзможност за понижаване на цената на електроенергията, което също повишава рентабилността на централите.

 

Предимства на планираната инвестиция:

 

 • Фиксирана доходност за срока на целият проект от 15%+5%, много над банковите депозити.
 • Искането за условия за присъединяване на централата, вече е в ЕСО за съгласуване.
 • Възможност за инвестиране дори и с малко средства: минимум 3000 евро да получават голяма доходност
 • Инвестирането в проекта става он-лайн
 • Инвестиции в един от най-рентабилните и перспективни сектори, след така наречената "зелена сделка" на Европа.
 • Пасивна инвестиция
 • Малък срок на инвестицията

 

Очаквана доходност от проекта:

 

Срок на инвестицията:                      паричните средства са инвестирани за 14 месеца

Фиксирана възвръщаемост:                15% за 14 месеца +5% след още 14 месеца

Тип на инвестицията:                              дългово финансиране

Минимална инвестиция :                          € 3000

Необходим капитал за финансиране:            € 80 000

 

Параметри на терените:

 

Площ: 3400  кв.метра

Фаза: урбанизирана територия

Локация: област Шумен

 

Основен Информационен документ за инвестицията - тук

Необходим капитал за финансиране €80000
Очаквана продажна цена €115000
Минимална инвестиция €3000
Разходи за придобиване на терен €7000
Други разходи €20000
Финансиране на проекта към момента 100%
IBAN (лв) BG07STSA93000021569757

Такса управление на проекта сума €4800
Разход за покупка на недвижим имот €50000
Счетоводни разходи €2000
Такса за публикуване в Spotfinance 6%
Очакван приход от реализацията €115000
Очаквана печалба €35000
Възвръщаемост на инвеститорите 15%
Споти Файнънс АД уведомява всички инвеститори по проекта, че на 26.02.2023 година е получено положително становище от ЕРП Север ЕАД и държавния оператор ЕСО за присъединяване на бъдещата централа от 300kW към електро преносната мрежа до подстанция на ЕСО.

На 06.03.2023 г., е подписан предварителния договор с ЕРП Север за присъединяване на централата към Електропреносната мрежа на дружеството.

В момента се изработват ел проекта на централата и част конструкции паралелно с геодезическото замерване на терена.

Следващата фаза е получаване на разрешително за строеж за централата и съгласуване на проектите с ЕРП Север.

Очакван срок за получаване на Разрешителното за строеж 05.06.2023 година.