ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА РИСКОВЕТЕ ОТ ИНВЕСТИРАНЕ В ПРОЕКТИ ЗА КОЛЕКТИВНО ФИНАНСИРАНЕ (
CROWDFUNDING) ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА НАМИРАЩА СЕ НА  www.spotifinance.com

В качеството си на Оператор на Платформа за колективно финансиране („ние“, „нас“ и др. под.) обръщаме внимание на всички Инвеститори да прочетат внимателно настоящия документ, който цели да даде информация за основните рискове при инвестирането в проектите за колективно финансиране, публикувани на нашата Платформа. По принцип изискваме всички неопитни Инвеститори да потвърдят изрично, че са се запознали и разбрали предупреждението за посочените рискове, преди да заявят участието си в проект и да инвестират парични средства.

Инвеститорите участват в проектите на Платформата с реално предоставена в заем (а не само заявена) парична сума. Ако Инвеститорът не преведе в срок паричната сума, за която е подал заявка за участие в проект, по посочената сметка на Създателя на проекта, тогава няма да е налице окончателно сключен договор за заем и Създателят на проекта няма да има никакви финансови задължения към Инвеститора. Инвеститорите следва да подават заявки за участие в проекти на нашата Платформа, само ако действително са готови да преведат паричната сума и да поемат всички свързани с това рискове.

Когато Инвеститорите са предоставили (превели по сметка) заявените парични средства в указания срок, Създателят на проекта поема задължение да върне обратно инвестираната сума заедно с доход под формата на лихва. С помощта на тези суми Създателите на проекти финансират реализацията на своите проекти, т.е. реалното събиране на средствата е условие да започне работата по проекта.

По-долу посочваме основни рискове, които съпътстват инвестициите в проекти за колективно инвестиране чрез Платформата.

 1. 1. Риск инвестираните средства да не носят очакваната печалба

Съществува риск паричните суми, които сте инвестирали в проектите под формата на представени заеми към Създателите на проекти, да не донесат очакваната печалба и резултатът от инвестицията да е под очакванията на Инвеститора. Предоставянето на заеми за целите на участие в проектите, публикувани на Платформата, е подходящо само за тези Инвеститори, които могат да приемат този риск.

 1. Инвестицията не е гарантирана с никакви обезпечения и гаранции

Правото на Инвеститорите да получат обратно инвестираната (предоставена в заем) сума не е обезпечено по никакъв начин (не се предвижда учредяване на ипотека, залог или друго обезпечение в полза на Инвеститорите). Поради това при неплатежоспособност на Създателя на проекта е възможно Инвеститорите да не успеят да получат обратно пълния размер на инвестираната сума (главницата на предоставения заем) заедно с дължимата лихва (очакваната печалба от участието в проекта) или да успеят да получат само част от главницата и/или лихвата. Важно е да имате предвид, че при колективното финансиране няма правна защита подобна на схемата за гарантиране на влоговете в банките.

 1. Риск при инвестиране на заемни (не собствени) парични средства

Ако Инвеститорът не участва със собствени парични средства, а със средства, получени в заем от трето лице или като кредит от банка или друга финансова институция, тогава рискът за Инвеститора е по-голям. В случай, че Инвеститорът не е в състояние да погаси собствения си заем/кредит, той е в риск да загуби и друго свое имущество, което може да бъде използвано за погасяване на дълговете към собствените му кредитори (включително с налагане на запор/възбрана). Ето защо ние считаме, че е по-добре Инвеститорите да избягват външното финансиране на сумата, с която ще участват в проектите на нашата Платформа, и да използват само собствени пари.

 1. Инвеститорите могат да получат инвестираната сума обратно не по-рано от падежа

В зависимост от конкретния проект, е възможно да бъде уговорено, че Създателят на проекта ще върне инвестираната сума (заема) в пълен размер или на части, след изтичането на определен срок или на определена дата (падеж). Принципно Инвеститорите не могат да очакват възвръщаемост на инвестицията по-рано от падежа. Договорите за заем се сключват за определен срок и обикновено не предвиждат възможност Инвеститорите да прекратят договора предсрочно или да искат обратно заетата сума по всяко време, по собствено желание и без основателна причина. Подхождайте внимателно, ако считате, че инвестираната сума може да ви бъде необходима преди падежа.

 1. Направената инвестиция е дългосрочен ангажимент

Договорите за заем, с които се осигурява участието на Инвеститорите в проектите за колективно финансиране, не са прехвърлими ценни книжа (финансови инструменти) като акциите или облигациите и не се търгуват на фондова борса (регулиран пазар). Нещо повече, условията на договорите за заем, с които се инвестира чрез Платформата, не позволяват прехвърляне на правата и задълженията на Инвеститора на трето лице (нов инвеститор). Затова всеки Инвеститор следва да подходи към проектите, публикувани на Платформата, като към дългосрочен ангажимент. Инвестираната сума може да се окаже блокирана за един по-продължителен период - считано от предоставянето на сумата до настъпване на предвидените в договора за заем условия и срокове за връщане на заема и лихвата (например до окончателното реализиране на проекта, включващ финализиране на всички етапи по строителство, въвеждане в експлоатация и продажба на недвижимия имот, предмет на проекта, или други условия, посочени в конкретния договор за заем).

 1. Бизнес рискове

Колективното финансиране е предприемаческа форма за инвестиране. Инвеститорът носи риска от неблагоприятно развитие на бизнеса на Създателя на проекта. Съществува риск Създателят на проекта да не разполага с необходимите парични средства в бъдеще и поради това да не може да върне заема и/или да изплати дължимата лихва на Инвеститорите. Икономическият успех на финансирания проект не може да бъде предвиден със сигурност. Създателят на проекта не може да гарантира успешното реализиране на проекта и връщането на сумата. Създателят на проекта може да изпадне в неплатежоспособност или свръх задълженост, например ако той има по-малки приходи и/или по-високи разходи от очакваното или ако не може да набере необходимо последващо допълнително финансиране за завършване на проекта. Неплатежоспособността на Създателя на проекта може да доведе до невъзможност за връщане на инвестираната (заета) сума на Инвеститора и/или невъзможност последният да получи печалба под формата на дължима лихва, тъй като колективното финансиране не подлежи на схема за гарантиране на инвестираните суми подобно на влоговете в банките. В обобщение, няма гаранция, че проектът ще бъде успешен и че Създателят на проекта ще изпълни задълженията си да върне предоставената в заем парична сума и/или дължимата лихва.
Конкретни проявления на бизнес риска за Инвеститора са:

Това са рискове от възникване на ситуация, при която Създателят на проекта не разполага с достатъчно свободни парични средства, с които да изпълни насрещните си задължения (в частност задълженията на Създателя на проекта да върне на Инвеститора предоставения заем с лихва). Такива рискове могат да възникнат например при по-ниски приходи от очакваното, значителни по размер и/или неочаквани разходи, претърпени загуби, които не са застраховани, невъзможност за Създателя на проекта да събере собствените си парични вземания от свои контрагенти и длъжници поради укриване, недобросъвестност или неплатежоспособност на последните. Ако такива рискове се реализират до такава степен, че не могат да бъдат контролирани чрез усвояването на резервни средства, ще бъде застрашено самото съществуване на Създателя на проекта.

По принцип, съществува риск, че оперативните и административни разходи за реализиране на проекта ще се окажат по-високи в сравнение с прогнозните изчисления. Негативните отклонения може да са резултат от увеличение на разходите за персонала, по-високи разходи за поддръжка и строително-монтажни работи, увеличение на разходите за застраховки, извънредни разходи, включително значителни по размер съдебни претенции. Такава ситуация може да доведе до невъзможност за изплащане на сключените от Създателя на проекта заеми.

Съществува риск от настъпване на вреди или пълна невъзможност за осъществяване на проекта (например поради вреди, причинени върху недвижим имот, предмет на проекта,) и риск застрахователните обезщетения да не покрият вредата/загубата в пълен размер. Следва да се отбележи, че застрахователните полици (ако Създателят на проекта е сключил застраховка) по принцип предвиждат клаузи за изключени (непокрити) рискове, условия, при които застрахователят не дължи плащане на застрахователно обезщетение и лимит (горна граница) на отговорността на застрахователя. Възможно е при някои проекти да няма никакви сключени застраховки. Недостатъчно застрахователно покритие или промени в застрахователните условия могат да имат негативно въздействие върху финансовия резултат на Създателя на проекта. В зависимост от размера на вредата и степента на застрахователното покритие, е възможно Създателят на проекта да изпадне във финансови затруднения и невъзможност да погаси в срок задълженията си към Инвеститорите.

Резултатите от продажбата са съществено определящи за финансовия резултат на Създателя на проекта и в голяма степен зависят от развитието на пазара. Възможно е да има и валутен риск, ако предметът на проекта се продава в чуждестранна валута. В най-лошия случай проектът няма да се реализира на пазара и ще остане непродаден, а това може да доведе до невъзможност Инвеститорите да получат обратно заема и/или лихвата.

По принцип има риск да възникнат правни спорове във връзка с инвестицията, придобиването, управлението или експлоатацията на проекта или във връзка с друга дейност на Създателя на проекта. В такива случаи, може да възникват негативни последици за финансовото състояние на Създателя на проекта. Това може да се случи при загуба на съдебно дело срещу Създателя на проекта, при което последният е осъден да плати парична сума или ако е обявен в несъстоятелност.

Загубата на ключови кадри от персонала на Създателя на проекта може да има за резултат забавяне в осъществяването на проекта или в крайни случаи, невъзможност за успешното му финализиране. Това може да доведе до забавяне или невъзможност Инвеститорите да получат обратно заема и/или лихвата.

 1. Риск от неправилна прогноза

Прогнозите относно развитието на проекта, разходите за реализирането му и очакваните приходи може да се окажат неточни. Предходно пазарно или бизнес развитие не винаги може да служи за основа или индикатор за бъдещо развитие. Прогнозите представляват предвиждания за бъдещето, които се основават на предположения. Тези предположения по-късно може да се окажат погрешни. По принцип е трудно да се предвидят бъдещите събития и те често не зависят от Създателя на проекта. Ако бъдещата икономическа, данъчна или правна рамка се отклони от предположенията, заложени в прогнозата, това може значително да промени развитието на печалбите, ликвидността и стойността на проекта в сравнение с планираните данни. Следователно, съществува риск, че предположенията, заложени в прогнозните изчисления, може да се окажат неверни и че може да се стигне до по-малки или до никакви плащания по проекта.

 1. Риск от невярно или непълно съдържание на информацията за проекта

Описанието на проекта, публикувано на Платформата, не претендира да съдържа пълната информация, необходима за оценка на предложения проект. Инвеститорите могат да се възползват от възможността да задават въпроси към Създателите на проекти, преди да заявят участие в даден проект; да потърсят информация от други източници и да се консултират с правни и данъчни консултанти и други експерти, ако не са сигурни дали да сключат договора за заем, с който ще участват в проекта. Всеки Инвеститор има лични цели и всеки проект има специфични обстоятелства, които следва да се вземат предвид с оглед всеки конкретен случай. Ако не разбирате основните характеристики на проекта или основните рискове, потърсете професионален съвет дали участието в проекта е подходящо за Вас.

 1. Политически риск

Възможно е да настъпят непредвидени събития у нас или в чужбина. Политическите рискове включват например законодателни или изпълнителни мерки, протести, бунтове, въстания, войни или преврати у нас или извън страната, които могат да попречат на реализирането на проекта, което от своя страна може да се отрази негативно върху изпълнението на договорните задължения по договора за заем. Съществува и инфлационен риск, при който стойността на предоставената в заем сума да се обезцени в бъдеще.

 1. Риск от промени в законодателството

Бъдещи актове и решения на данъчните власти, законодателни промени и промени в съдебната практика могат да имат значително негативно влияние върху планираните резултати и/или реализирането на проекта.

 1. Риск от ограничения обхват на проверката на проекта, която прави Операторът на Платформата

Публикуването на проект на Платформата не представлява препоръка за инвестиране в проекта. Информацията за проекта се предоставя от Създателя на проекта и Операторът на Платформата не гарантира нейната вярност, нито е задължен да извършва задълбочена проверка на точността, актуалността или икономическата обоснованост на тази информация. Отговорност за създаването, управлението, съдържанието и предоставянето на необходимата информация на Инвеститорите се носи от Създателите на проекти. Операторът на Платформата извършва проверка по формални критерии относно наличие на необходимата информация за конкретен Проект, но не носи отговорност за истинност, валидност, пълнота и изчерпателност на информацията, предоставена от Създателите на проекти.  

 1. Риск от неразбиране ролята на Оператора на Платформата

Операторът на Платформата не извършва консултантска дейност и не предоставя консултантски услуги на Инвеститорите. В частност, Операторът не предлага никакви финансови, инвестиционни, данъчни и/или правни съвети и не препоръчва инвестиране в публикуваните проекти. Също така, Операторът не дава лични препоръки към Инвеститорите за участие в публикуван проект въз основа на оценка на конкретни обстоятелства, свързани със съответния Инвеститор. Информация за опита,  финансовите активи и очаквания на Инвеститорите може да бъде изискана (например под формата на анкета с въпроси), но не с цел предоставяне на лична препоръка за конкретен проект за колективно финансиране. Целта на събирането на такава лична информация от Инвеститорите е да предупредим неопитните Инвеститори за основните рискове при колективното финансиране. Основната ни роля като Оператор на Платформата е да публикуваме информация за различни проекти и да улесним сключването на договор за заем между Инвеститорите и Създателите на проекти.